Technologia IMS/LTE

Celem szkolenia pt. „Technologia IMS/LTE” jest zapoznanie słuchaczy z systemem komórkowym IMS oraz LTE, będących następcą systemów GSM/UMTS w części świadczącej usługi przenoszenia pakietów IP (GPRS/HSPA). 

Kto powinien uczestniczyć

Kurs został przygotowany z myślą o osobach, które chcą rozszerzyć posiadaną wiedzę na temat GSM/UMTS o zagadnienia budowy i funkcjonowania systemu IMS/EPS/IMS na poziomie średniozaawansowanym.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Wprowadzenie do IMS/LTE
  (organizacje standaryzacyjne, LTE, IMS, MMTel, VoLTE, SR-VCC, CSFB & SMSoSGs, RCS),
 • Architektura IMS
  (podstawowa architektura IMS, architektura RCS R1-R5, architektura sieci międzyoperatorskiej IPX, numeracja i adresowanie, ENUM w IMS, DNS i ENUM w RCS/IPX),
 • Bezpieczeństwo IMS
  (autentykacja IMS, szyfrowanie i kontrola integralności sygnalizacji SIP, SIP Digest, SIP Digest z TLS, GPRS-IMS-Bundled Authentication - GIBA, Generic Authentication Architecture - GAA),
 • Struktura sieci LTE
  • EPC – Evolved Packet Core
   (MME -Mobility Management Entity, S-GW – Serving Gateway, P-GW – Packet Data Network Gateway, HSS - Home Subscriber Server, EIR - Equipment Identity Register, PCRF - Policy and Charging Rules Function),
  • E-UTRAN
   (porównanie architektury UTRAN i E-UTRAN, rozwinięty Node B – eNB, interfejs X2 eNB-eNB),
  • Współpraca z GERAN/UTRAN
   (SGSN - Serving GPRS Support Node, interfejsy: S3, S4, S12 i możliwość stosowania pojedynczego tunelowania),
  • Roaming międzynarodowy
   (trasowanie ruchu poprzez sieć macierzystą, lokalne połączenie z sieciami zewnętrznymi),
  • Współpraca z systemami dostępowymi spoza 3GPP (WLAN, WiMax)
   (zaufany i niezaufany system dostępowy spoza 3GPP, ePDG - evolved Packet Data Gateway, AAA - Authentication Authorisation and Accounting),
  • Interfejsy i stosy protokołów
  • Geograficzna struktura sieci
   (TA - Tracking Area i rejestracja do listy TA),
  • Numery identyfikacyjne
   (IMSI, MSISDN, IMEI, adres PDP, GUTI, S-TMSI, M-TMSI).
 • OFDMA and SC-FDMA
  (technologie wielodostępu, transformata Fouriera, dyskretna transformata Fouriera, ortogonalność częstotliwości, rozdzielenie kanałów w FDMA i OFDMA, przykład transmisji, budowa nadajnika i odbiornika, zalety i wady OFDM, OFDMA, SC-FDMA),
 • E-UTRAN
  • Rozdzielenie kierunków transmisji
   (rozdzielenie kierunków transmisji w dziedzinie częstotliwość i dziedzinie czasu),
  • Zakresy częstotliwości
  • Interferencje międzykomórkowe
   (randomizacja, likwidacja, koordynacja i unikanie interferencji),
  • Podstawowe struktury czasowe i parametry
   (siatka zasobów, blok zasobów, ramka radiowa, symbole referencyjne),
  • MIMO
   (systemy wielo-antenowe, symbole referencyjne z wielu anten, estymacja kanałów MIMO),
  • Kanały
   (kanały logiczne, transportowe, fizyczne i radiowe oraz ich charakterystyka, porównanie kanałów UTRAN i E-UTRAN),
  • Proces transmisji
   (dostosowanie parametrów transmisji do panujących warunków, potwierdzenia i retransmisje HARQ, wyznaczanie kolejności transmisji).
 • Sieć szkieletowa
  • MME w puli
   (obszar puli, selekcja i adresowanie MME, rozkład ruchu, kontrola przeciążeń),
  • Transport sygnalizacji - SIGTRAN
   (protokół SCTP, multihoming, strumienie, porównanie protokołu zorientowanego na strumienie i wiadomości, bezpieczeństwo, porównanie SIGTRAN w sieciach GSM/UMTS I w sieci EPS),
  • Transfer ruchu
   (tunelowanie, protokół GTP, nawiązanie tunelu),
  • Diameter
   (aplikacje protokołu Diameter w środowisku 3GPP, Proxy/Relay agent),
  • Jakość usług przenoszenia
   (domyślna usługa przenoszenia EPS, dedykowana usługa przenoszenia EPS, parametry jakości usługi, wymiana parametrów określających jakość usługi przenoszenia pomiędzy zewnętrznymi serwerami usług i siecią EPS).
 • Procedury sygnalizacyjne IMS i LTE
  (protokoły SIP i SDP, nawiązanie łączności dla potrzeb wymiany sygnalizacji i ruchu IMS, odkrycie punktu dostępu do IMS, rejestracja, profil abonenta, initial filter criteria, połączenie pomiędzy terminalami mobilnymi, połączenie pomiędzy terminalem mobilnym i terminalem w sieci stałej, rozwidlenie sygnalizacji w przypadku abonenta posiadającego wiele terminali, stany EMM, ECM i RRC, dołączenie do sieci, aktualizacja obszaru TA, żądanie usługi przez terminal/sieć, zwolnienie połączenia interfejsu S1, aktywacja dedykowanej usługi przenoszenia, przeniesienie połączenia pomiędzy komórkami, przeniesienie połączenia do innego systemu, redukcja sygnalizacji przy zmianie technologii radiowego dostępu - ISR),
 • Procedury bezpieczeństwa LTE
  (autentykacja i uzgodnienie kluczy – EPS-AKA, hierarchia kluczy, szyfrowanie, ochrona integralności),
 • Usługi
  (rejestracja, procedury bezpieczeństwa, połączenie telefoniczne pomiędzy dwoma terminalami w sieci mobilnej, połączenie telefoniczne pomiędzy terminalem w sieci mobilnej i stacjonarnej, usługa obecności, naciśnij i mów, wymiana wiadomości błyskawicznych, wymiana wiadomości w oparciu o sesję połączenia, SMS, współdzielenie ekranu, zachowanie ciągłości połączenia, zachowanie ciągłości połączenia dla terminali niezdolnych do jednoczesnej obsługi dwóch technologii dostępu radiowego).

Wymagania wstępne

Ukończenie kursu "Podstawy GSM/UMTS/LTE" lub podstawowa wiedza na temat budowy i działania sieci GSM/UMTS.

Metoda szkolenia

Wykłady wzbogacone prezentacją multimedialną (obraz, animacja, dźwięk).

Czas trwania szkolenia

2 dni

Poziom szkolenia

Średni