Warsztaty TenStep

Dzień 1: Podstawowe pojęcia i reguły zarządzania projektami. Standaryzacja pojęć.

Cele:

 • ujednolicenie terminologii związanej z zarządzaniem projektami,
 • przygotowanie grupy do definiowania rzeczywistych projektów.

Opis:

Warsztat jednodniowy, bardzo dynamiczny, pełen gier i eksperymentów. W szybki i atrakcyjny sposób ujednolica terminologię i wspólne rozumienie reguł ról projektowych.

Zagadnienia:

Jak odróżnić projekt od nie-projektu? Cechy projektu wg TenStep i PMBoK (standard PMI). Przegląd najważniejszych ról projektowych. Dlaczego warto przemyśleć to co jest do zrobienia? Iteracyjność pracy nad projektem.  Niezbędne i podstawowe terminy zarządzania projektem. Reguły, jakich naruszenie spowoduje kłopoty w każdym projekcie. Ćwiczenia na projektach dydaktycznych.


 

Dzień 2 i 3: Definiowanie projektów.

Cele:

 • nauczenie opisania projektu w sposób zapewniający unikanie dodatkowych problemów podczas jego realizacji,
 • wyćwiczenie skutecznego algorytmu definiowania małych i średnich projektów.

Opis:

Dwudniowy warsztat poświęcony przemyśleniu pracy nad przedsięwzięciem (projektem) wg specjalnego algorytmu (step by step), którego efektem jest definicja projektu. Uczestnicy będą opracowywali propozycje projektów wdrożeniowych z precyzyjnym opisem celów, ich miar, zakresów, przedmiotów dostaw, ryzyk i strategii ich kontroli oraz estymowanych kosztów działań, a także proponowali struktury wykonawcze.

Zagadnienia:

Kontekst biznesowy projektu. Zamierzenia (cele strategiczne) projektu, wynikające z kontekstu organizacyjnego. Cel główny, cele operacyjne projektu oraz metody wyznaczania kryteriów wskazujących na ich jednoznaczne osiągnięcie. Zakres projektu oraz metody weryfikacji zgodności z jego celami. Przedmioty dostawy projektu oraz kryteria ich dostarczenia. Podejście realizacyjne projektu. Wpływ na organizację projektu. Organizacja wewnętrzna projektu – macierz uprawnień w projekcie. Oszacowania wstępne czasu trwania, pracochłonności i kosztu projektu. Ryzyka projektu. Założenia projektu. Ścieżka akceptacji projektu.


 

Dzień 4. Planowanie pracy w projekcie i budowa harmonogramu. Zarządzanie harmonogramem i budżetem w projekcie.

Cele:

 • nauczenie budowania harmonogramu pracy oraz budżetu, w taki sposób, aby można było nim później zarządzać,
 • pokazanie najważniejszych z punktu widzenia praktyki project managementu, różnic między planami taktycznymi i operacyjnymi w projekcie oraz pokazanie techniki przekształceń planu taktycznego w operacyjny,
 • nauczenie technik zarządzania planem pracy (harmonogramem) oraz pokazanie związku tego procesu z pozostałymi procesami TenStep.

Opis:

Jednodniowy warsztat podczas którego uczestnicy budują harmonogram do zdefiniowanego uprzednio projektu. Według sprawdzonego algorytmu, krok po kroku tworzą plan pracy w projekcie. W dalszej kolejności ćwiczą sprawdzone sposoby weryfikacji wykonanej pracy w projekcie oraz sposoby kompensacji ewentualnych opóźnień.

Zagadnienia:

WBS projektu — metoda tworzenia list zadań elementarnych. Szacowanie pracochłonności zadań elementarnych. Diagram sieciowy projektu. Alokacja zasobów projektu. Określanie czasu trwania zadań, faz, projektu. Określanie kosztów / budżetu projektu. Kamienie milowe projektu. Metoda ścieżki krytycznej. Wizualizacja planu oraz budżetu — wybór niezbędnych funkcji MS Project. Analiza gotowych, przykładowych planów projektów. Rozpoznawanie symptomów przyszłych problemów na podstawie analizy harmonogramu i budżetu. Techniki zarządzania planem pracy. Techniki przekształcania planu taktycznego w plan operacyjny. Techniki korygowania planu pracy, gdy projekt od niego odbiega. Techniki korygowania budżetu projektu.


 

Dzień 5 i 6. Zarządzanie zdarzeniami w projekcie. Zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie problemami krytycznymi.

Cele:

 • Wyćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń dla projektu (ryzyka),
 • Wyćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w projekcie (problemy krytyczne),
 • Wyćwiczenie umiejętności dostrzegania szans i korzyści w projekcie oraz takiego zarządzania projektem, aby z korzyścią dla projektu obsługiwać zmiany. 

Opis:

Dwudniowy warsztat na który konsultanci TenStep przygotowują uczestnikom „niespodzianki”. Oparte na rzeczywistych parametrach projektu  (definicja i harmonogram) zdarzenia (studia przypadku) które „zachwieją” projektem. Podczas warsztatów uczestnicy pod nadzorem konsultantów TenStep będą ćwiczyli się w obsłudze tych zdarzeń. Szybkie tempo oraz duży realizm zdarzeń symulują prawdziwe sytuacje na jakie może być narażony kierownik projektu.

Zagadnienia:

Czym jest zakres projektu – powrót do dokumentu Definicja Projektu. Proces zarządzania zakresem. Co najczęściej wywołuje konieczność zmiany zakresu? Techniki obsługi zakresu projektu. Komunikacja wokół zmiany zakresu. Proces zarządzania ryzykiem. Techniki ilościowej i jakościowej analizy ryzyka. Indywidualna percepcja ryzyka, grupowa percepcja ryzyka. Definicja ryzyka i założeń projektu – czyli powrót do definicji projektu. Co to jest kwestia krytyczna i jak odróżnić ją od „zwykłego” problemu? Proces zarządzania problemami krytycznymi. Techniki poszukiwania rozwiązań problemów w projekcie. Zjawiska psychologiczne towarzyszące kryzysowi w projekcie.


Dzień 7 i 8. Zarządzanie dokumentami, komunikacją i personelem w projekcie. Zarządzanie jakością, miarami i dostawcami.

Cele:

 • Wyćwiczenie umiejętności szybkiej budowy zespołu projektowego oraz skutecznego zarządzania nim,
 • Nabycie kompetencji pozwalających na skuteczne przywództwo w zespole projektowym,
 • Poznanie sposobów raportowania i efektywnego komunikowania się w projekcie,
 • Poznanie procesów zarządzania jakością, pomiarami i dostawcami w zależności od skali projektu. 

Opis:

Dwudniowy warsztat łączący w sobie ćwiczenie kompetencji „miękkich” związanych z zarzadzaniem komunikacją i personelem w projekcie z kompetencjami „twardymi” związanymi z mierzeniem i tworzeniem miar w procesie zarządzania projektem. Z jednej strony uczestnicy przećwiczą podstawowe techniki związane ze skutecznym zarządzaniem personelem. Z drugiej przy pomocy kalkulatora będą rozwiązywali zadania oraz spróbują pomierzyć swój projekty.

Zagadnienia:

Co jest dokumentem, a co nie jest? Proces zarządzania dokumentami. Techniki zarządzania dokumentami, gwarantujące utrzymanie ich czytelności oraz porządek w repozytoriach. Co to znaczy „dobra komunikacja w projekcie”? Proces zarządzania komunikacją. Techniki obsługi procesu komunikacji: Spotkania zespołu projektowego. Raportowanie w projekcie. Zarządzanie oczekiwaniami Sponsora w projekcie. Typowe problemy w komunikacji w projekcie oraz standardy radzenia sobie z nimi. Opis procesów planowania, rekrutacji, rozwoju i zarządzania zespołem. Budowanie zespołu i przywództwo. Postępowanie z personelem w sytuacjach konfliktowych. Techniki egzekwowania zadań od członków zespołu projektowego. Proces zarządzania jakością. Proces zarządzania miarami. Budowanie miar. Najbardziej popularne techniki zarządzania jakością projektu. Techniki oparte o Earned Value Management i analizę Monte Carlo. Budowanie planu jakości. Sposoby dokonywania przeglądów jakościowych projektu. Definiowanie kryteriów sukcesu projektu.