Prawo w biznesie

Prawo pracy dla kadry zarządzającej

Zarządzanie zakładem pracy opiera się w przeważającej mierze na planowaniu pracy i egzekwowaniu jej wykonywania. W ostatnich latach prawo pracy dynamicznie się zmieniało, szczególnie w zakresie uprawnień po stronie pracodawcy oraz uprawnień rodzicielskich. Ważną gałęzią prawa pracy jest także zbiorowe prawo pracy, które dotyczy zakładów zatrudniających więcej niż 20 pracowników. Z uwagi na liczne orzecznictwo w tej kwestii, znacząco zmieniła się interpretacja przepisów, a zatem podejście do zbiorowego prawa pracy.

Reklamacje w procesie sprzedaży

Reklamacja jest nieodłącznym elementem procesu sprzedaży towarów i usług. Prawidłowa procedura reklamacyjna wdrożona u przedsiębiorcy chroni go przed negatywnymi rozstrzygnięciami w procesach sądowych z klientami. Proces reklamacyjny rozpoczyna się w chwili zgłoszenia reklamacji od klienta, która najczęściej trafia do pracowników, odpowiadających za bezpośredni kontakt z klientem. Wskazane jest, aby osoby te znały przebieg reklamacji lub były wyposażone w taką procedurę i dokumentację, która pozwoli w prawidłowy i fachowy sposób zebrać odpowiednią i kompletną dokumentację reklamacyjną oraz udzielić klientowi prawidłowych informacji.

Windykacja należności

Brak zapłaty za towary lub usługi to nieodłączna część prowadzenia działalności gospodarczej. Windykacja należności stanowi zatem jeden z podstawowych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Praiwdłowo prowadzone działania windykacyjne pozwalają na szybkie i skuteczne odzyskanie należności.

Sprzedaż w przepisach prawa

Sprzedaż towarów czy usług to podstawa funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Sprzedaż została szczegółowo uregulowana w kodeksie cywilnym. Umowa sprzedaży, choć wydaje się być prosta, może zawierać wiele regulacji, które sprawią, że jej interpretacja i wykonanie sprawia trudności.

Ochrona danych osobowych w biznesie

Ochrona danych osobowych to hasło, pod którym kryją się liczne obowiazki. Niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązku ochrony danych może wiązać się z koniecznością poniesienia ddatkowych kosztów w postaci odszkodowań i kar.