LTE/EPS

Podstawy LTE/IMS

Celem szkolenia pt. „Podstawy LTE/IMS” jest zapoznanie słuchaczy z systemem komórkowym EPS/LTE będącego następcą systemów GSM/UMTS w części świadczącej usługi przenoszenia pakietów IP (GPRS/HSPA). System EPS/LTE nie świadczy bezpośrednio teleusług (np. telefonii, videotelefonii, przesyłania wiadomości SMS). Teleusługi są świadczone przez, omówiony w drugiej części szkolenia system IMS, który komunikuje się z abonentami poprzez usługi przenoszenia pakietów IP świadczone przez sieć dostępową LTE/EPS. Tradycyjne teleusługi mogą również być świadczone dla abonentów zarejestrowanych w LTE/EPS poprzez przeniesienie połączenia w trakcie nawiązania do sieci GSM/UMTS, korzystając z omówionych w szkoleniu, rozwiązań CSFB i SMSoSGs.

Podstawy VoLTE

W odróżnieniu od poprzednich technologii komórkowych 3GPP, LTE nie oferuje usług przenoszenia danych z komutacją łączy (CS), tak więc świadczenie usługi telefonii w środowisku sieci LTE wymaga migracji w stronę rozwiązań pakietowych VoIP. Zanim to nie nastąpi, terminale LTE będą musiały, na czas trwania połączenia telefonicznego, przenosić się do tradycyjnych sieci 2G/3G, co może obniżyć jakość, a nawet zawiesić świadczenie działających w tle usług pakietowych.
Dokument GSMA “IMS Profile for Voice and SMS”, powszechnie znany pod nazwą “VoLTE” (ang. Voice over LTE), definiuje minimalny, obowiązkowy zestaw funkcji i elementów systemu bazujących na standardach IMS, niezbędny do świadczenia wysokiej jakości usług telefonii pakietowej i gwarantujący możliwość współpracy międzyoperatorskiej.
Kurs „Podstawy VoLTE” przedstawia usługi VoLTE wraz z leżącą u ich podstaw architekturą IMS oraz ich wpływ na istniejącą sieć operatora.
Szkolenie obejmuje również rozwiązania CSFB i SMSoSGs, ponieważ mogą one być stosowane równolegle z VoLTE, dla potrzeb roamingu między-operatorskiego i połączeń alarmowych, w okresie przejściowym, tak długo jako operator nie będzie gotów przenieść tych usług do VoLTE.

Technologia VoLTE

Technologia VoLTE jest obecna w szerokim kontekście istniejącego wielosystemowego dostępu do sieci komórkowej. Kurs wyjaśnia nie tylko architekturę IMS i procedury, ale także integrację VoLTE z istniejącą infrastrukturą sieciową i usługami.

Sygnalizacja SIP/Diameter

Szkolenie “Sygnalizacja SIP/Diameter” koncentruje się na sygnalizacji wewnątrz sieci EPC z protokołami SIP, SDP i Diameter. W czasie kursu szczegółowo opisana jest architektura sieci z węzłami i interfejsami. Wyjaśnione są standardowe procedury sygnalizacyjne z wiadomościami i parametrami.

Technologia LTE/EPS

Technologia EPS to kolejny krok w rozwoju standardów 3G kontrolowanych przez 3GPP w stronę systemów 4G. EPS to bardzo prosta i efektywna architektura sieci umożliwiająca uzyskanie przez terminale mobilne jeszcze większych przepustowości niż ma to obecnie miejsce w systemie UMTS/HSPA, z jednoczesnym zmniejszeniem opóźnień transmisji i podniesieniem efektywności spektralnej. Sieć EPS jest siecią całkowicie opartą o protokół IP, gdzie wszystkie teleusługi, w tym również telefonia, są świadczone z wykorzystaniem usług przenoszenia pakietów. Na system EPS składają się: nowy system stacji bazowych zwany eUTRAN określony standardem LTE (ang. Long Term Evolution) i sieć szkieletowa określona standardem SAE (ang. System Architecture Evolution). Technologia LTE/EPS jest szkoleniem średnio zaawansowanym, poruszającym wszystkie aspekty architektury i działania sieci EPS.

Sygnalizacja E-UTRAN/LTE

Szkolenie przedstawia sygnalizację pomiędzy węzłami systemu EPS/LTE w ramach E-UTRAN. W czasie kursu dokładnie omawiane są wszystkie procedury i protokoły interfejsów E-UTRAN (tj. Uu, X2 i S1). Szkolenie zawiera również ogólne omówienie architektury EPS i ogólnosystemowych procedur sygnalizacyjnych wraz z opisem współpracy pomiędzy EPC i E-UTRAN.

LTE Advanced E-UTRAN R10/R11

Szkolenie LTE Advanced E-UTRAN R10/R11 przedstawia różnice pomiędzy E-UTRAN R8/R9 i E-UTRAN R10/R11 znanym również jako LTE-Advanced. Oprócz opisu funkcjonalnego wszystkich głównych ulepszeń systemu R10/R11, kurs zawiera również wymagane dla ich wprowadzenia modyfikacje protokołów sygnalizacyjnych.

LTE Advanced E-UTRAN R10/R11/R12

Szkolenie “LTE Advanced E-UTRAN R10/R11/R12” przedstawia różnice pomiędzy E-UTRAN R8/R9 i E‑UTRAN R10/R11/R12 znanym również jako LTE Advanced. Oprócz opisu funkcjonalnego wszystkich głównych ulepszeń systemu R10/R11/R12, kurs zawiera również wymagane dla ich wprowadzenia modyfikacje protokołów sygnalizacyjnych. W szkoleniu kładzie się nacisk na nowe usługi, takie jak łączenie nośnych (Carrier aggregation), transmisja wieloantenowa MIMO, eNB relay, eICIC, CoMP, EPDCCH, DCI & UCI, współpraca z sieciami dostępu radiowego 3GPP WiFi, komunikacja bezpośrednia między urządzeniami, małe komórki (Small Cell), komunikacja w trybie urządzenie do urządzenia (machine to  machine). 

Sygnalizacja EPC/LTE

Szkolenie przedstawia sygnalizację pomiędzy węzłami systemu EPS/LTE w ramach sieci szkieletowej Evolved Packet Core (EPC) bazującej na protokole GPRS Tunnelling Protocol (GTP)*. W czasie kursu omawiane są szczegółowo procedury i protokoły interfejsów EPC (tj. S1, S3, S4, S5/S8, S6a, S6c, S9, S10, S11, S12, S13, SGs, SGd, Sv, Gx i opcjonalnie X2 ). Szkolenie zawiera również ogólne omówienie architektury EPS i ogólnosystemowych procedur sygnalizacyjnych wraz z opisem współpracy pomiędzy EPC i E-UTRAN.

LTE USIM/ISIM (delta)

Niektórzy twierdzą, że tradycyjny USIM R99-R7 jest całkowicie wystarczający zarówno dla LTE jak i bazujących na IMS usług VoLTE/RCS, a inwestycje w USIM R8+ świadomy specyfiki LTE/IMS nigdy się nie zwrócą. Inni bronią tezy, że jedynie USIM/ISIM standardu R8+ pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału jaki oferuje LTE. W czasie przygotowywania kursu „LTE USIM/ISIM (delta)” nie opowiedzieliśmy się po żadnej ze stron tego konfliktu, a za główny cel przyjęliśmy przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do samodzielnego podjęcia racjonalnej decyzji w zakresie ewentualnego wprowadzenia nowych funkcji związanych z LTE USIM/ISIM na karty UICC przy różnych uwarunkowaniach istniejącej i planowanej infrastruktury sieci operatora. Szkolenie zawiera zatem dokładne porównanie możliwych rozwiązań architektury systemu, procedur sygnalizacyjnych i działania usług zarówno ze wsparciem jak i bez wsparcia LTE USIM/ISIM R8+. Podczas szkolenia zwracamy również uwagę na tematy, które powinny podlegać konsultacjom z innymi działami sieci operatora, tak aby decyzja dotycząca wprowadzenia LTE USIM/ISIM albo pozostania przy tradycyjnym USIM R99-R7 nie stała w sprzeczności z średnio i długo terminową strategią rozwoju sieci.

E-UTRAN/LTE Counters & KPIs

Wiele spośród codziennych czynności związanych z eksploatacją i planowaniem przyszłego rozwoju sieci E-UTRAN wymaga zebrania danych statystycznych będących podstawą podejmowanych decyzji.
Niezbędne w tym procesie dane obrazujące intensywność ruchu telekomunikacyjnego i jakość świadczonych usług mogą być zbierane przez stacje bazowe eNB w formie wskazań różnego rodzaju liczników. Szkolenie opisuje standardowe liczniki i kluczowe wskaźniki wydajności wdrożone w systemach wszystkich dostawców eNB. Podczas kursu, omówieniu każdego z liczników lub kluczowego wskaźnika wydajności towarzyszy opis mających na niego wpływ ogólnosystemowych procedur sieci LTE, parametrów konfiguracyjnych, dostępnych rozwiązań opcjonalnych i ewentualnych problemów w działaniu systemu.

Planowanie sieci radiowej LTE

Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie słuchaczy z zasadami budowy i projektowania sieci komórkowych w EPS/LTE. Kurs daje bardzo solidne podstawy z zakresu przewidywania pokrycia, wyznaczenia pojemności komórki, przedstawia aspekty planowania częstotliwości oraz PCI jak również wymiarowania obszarów Tracking Area. Podsumowaniem prezentowanej wiedzy teoretycznej jest ćwiczenie praktyczne w formie niewielkiego projektu (Case Study).

Podstawy Voice over Wi-Fi (VoWIFI)

VoWIFI (Voice over Wireless Fidelity) jest usługą bazującą na bezprzewodowej technologii VoIP. Kurs „Podstawy Voice over Wi-Fi” skupia się na wprowadzeniu Wi-Fi do sieci telefonii komórkowej dla połączeń głosowych wykonywanych przy użyciu Serwera Telekomunikacyjnego oraz SMSów z IP-SM-GW (IP Short Message Gateway). Podczas szkolenia opisana jest sieć radiowa Wi-Fi wraz z rejestracją użytkownika, autentykacją oraz dostępem do usług. W szczegółach opisane są protokoły sygnalizacyjne z parametrami. Prezentowana jest również sieć IMS/RCS wraz z węzłami usług głosowych, SMS oraz Emergency Call.

Bliższe informacje na tamat każdego z kursów znajdą Państwo w szczegółowym opisie każdego z nich.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania!