Sygnalizacja GPRS/EGPRS

Szkolenie "Sygnalizacja GPRS/EGPRS" opisuje sygnalizację pomiędzy węzłami sieci GPRS. W czasie kursu szczególnie dokładnie przedstawia się protokoły i procedury sygnalizacyjne na wszystkich interfejsach wewnątrz systemu stacji bazowych BSS wraz ze szczegółową organizacją kanałów interfejsu radiowego i parametrami komórki. Kurs obejmuje również opis sygnalizacji w obrębie sieci szkieletowej CN zarówno dla interfejsów SS7 jak i IP.

Kto powinien uczestniczyć

Kurs przeznaczony jest dla doświadczonych inżynierów sieci, personelu zajmującego się dostrajaniem sieci, personelu planowania sieci, każdego z doświadczeniem w pracy z siecią, kto potrzebuje głębokiej wiedzy technicznej z zakresu funkcjonowania GPRS.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Wstęp
  (architektura sieci - węzły i interfejsy, podstawowe procedury sygnalizacyjne, zarządzanie mobilnością w GPRS),
 • Interfejs Um - kanały
  (kanały GSM, PDCH, kanały logiczne GPRS, rozmieszczenie kanałów logicznych na kanałach fizycznych, procedury kontroli wyprzedzenia czasowego, priorytety kanałów logicznych),
 • Interfejs Um - przesył danych użytkownika
  (protokoły: PDP, SNDCP, LLC, RLC/MAC, GSM RF),
 • Interfejs Um - przesył sygnalizacji
  (procedury GMM i SM, aktualizacja komórki),
 • Interfejs Um - zadania MS
  (wybór komórki, kontrola mocy, raportowanie wyników pomiarów, wywołania i DRX),
 • Interfejs Um - informacje rozsiewcze komórki
  (Wiadomości: Packet System Information i System Information type 13),
 • Interfejs Gb
  (warstwa fizyczna, Frame Relay, Network Service, BSSGP, kontrola przepływu),
 • Interfejsy Gn i Gp
  (nagłówek GTP, wiadomości GTP, aktywowanie kontekstu PDP, tunelowanie, aktualizacja obszaru trasowania przy zmianie SGSN, roaming międzynarodowy),
 • Interfejsy SS7
  (MAP, interfejs Gs I protokół BSSAP+),
 • Jakość usług
  (parametry określające jakość usługi przenoszenia, zarządzanie przepływem pakietów),
 • GPRS i EGPRS - porównanie
  (opis techniczny EDGE, ulepszenia standardu i protokołów),
 • Dual Transfer Mode - DTM
  (procedury sygnalizacyjne związane z jednoczesnym dostępem do usług pakietowych i usług opartych o komutację łączy),
 • SGSN w puli
  (identyfikacja węzłów w puli, wybór węzła z puli, przeniesienie ruchu pomiędzy węzłami puli, procedury zarządzania mobilnością GPRS, łączone procedury zarządzania mobilnością GSM/GPRS).

Wymagania wstępne

Ukończenie szkolenia "Technologia GPRS/EGPRS" lub posiadanie wiedzy na temat budowy i działania sieci GPRS na podobnym poziomie. Wiedza nabyta w trakcie szkolenia "Sygnalizacja GSM BSS" i doświadczenie w pracy z siecią GPRS są przydatne ale nie obowiązkowe.

Metoda szkolenia

Wykłady i ćwiczenia teoretyczne.

Czas trwania szkolenia

4 dni

Poziom szkolenia

Zaawansowany