Prawo pracy dla kadry zarządzającej

Zarządzanie zakładem pracy opiera się w przeważającej mierze na planowaniu pracy i egzekwowaniu jej wykonywania.
W ostatnich latach prawo pracy dynamicznie się zmieniało, szczególnie w zakresie uprawnień po stronie pracodawcy oraz uprawnień rodzicielskich. Ważną gałęzią prawa pracy jest także zbiorowe prawo pracy, które dotyczy zakładów zatrudniających więcej niż 20 pracowników. Z uwagi na liczne orzecznictwo w tej kwestii, znacząco zmieniła się interpretacja przepisów,
a zatem podejście do zbiorowego prawa pracy.

Kto powinien uczestniczyć

Kurs jest przeznaczony dla kadry zarządzającej oraz osób zajmujących się prawem pracy w zakładzie pracy.

Zakres poruszanych zagadnień 

Wprowadzenie

Omówienie regulacji indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Prawo pracy nie jest uregulowane jednym aktem prawnym, znajduje się bowiem w wielu ustawach i rozporządzeniach.
W pierwszej części szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani ze źródłami prawa pracy.

Umowa o pracę a regulamin pracy i regulamin wynagradzania

Jaki wpływ na umowę o pracę ma regulamin pracy? Co powinien zawierać regulamin pracy, regulamin wynagradzania a co umowa o pracę? W tej części szkolenia zostaną omówione rodzaje umów o pracę, z uwzględnieniem zmian z 2016 roku. 

Urlopy rodzicielskie 

Od 2013 roku urlopy rodzicielskie zmieniły się kilkakrotnie. Zmiany te spowodowały, że można łączyć urlop rodzicielski
z pracą, rodzice mogą korzystać z urlopu jednocześnie lub na zmianę. Korzystanie z nowych uprawnień rodzicielskich przez pracowników ma wpływ na politykę kadrową w zakładzie pracy.

Czas pracy

W związku z wprowadzeniem elastycznego, ruchomego i przerywanego czasu pracy, zmieniły się także zasady ustalania rozkładów czasu pracy.

Konflikty w zakładzie pracy

Mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie, spór zbiorowy. W tej części szkolenia zostaną omówione tryby rozwiązywania konfliktów i zapobiegania im, a przede wszystkim uprawnienia i obowiązki pracodawcy w tym zakresie.

Organizacja związkowa w zakładzie pracy

Uprawnienia organizacji związkowych znadują się w wielu przepisach. Z uwagi na to, że od ponad 20 lat ustawy w tym zakresie nie były nowelizowane, ważną rolę intepretacyjną odgrywa orzecznictwo i doktryna.

Wynagrodzenie

W tej części szkolenia zostaną omówione składniki wynagrodzenia, potrącenia z wynagrodzeń oraz egzekucja komornicza
z wynagrodzenia za pracę.

Metoda szkolenia

Wykład

Czas trwania szkolenia

2 dni

Poziom szkolenia

Średni