Trudne rozmowy z pracownikami

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają kompetencje komunikacyjne potrzebne w prowadzeniu rozmów powszechnie uważanych za trudne ze względu na emocje, które pojawiają się zarówno po stronie szefów, jak i podwładnych. Utrwalane i rozwijane będą kluczowe narzędzia komunikacji interpersonalnej, a następnie ich zastosowanie w algorytmach poszczególnych typów rozmów.

Kto powinien uczestniczyć

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zarządzają praca innych m.in.

 • Kadra menedżerska
 • Właściciele małych i średnich firm
 • Specjaliści przygotowywani do objęcia stanowisk kierowniczych
 • Kierownicy projektów
 • Twórcy start-upów, którzy stają się szefami swoich biznesów

Zakres poruszanych zagadnień

 • Fundamentalne zasady prowadzenia rozmów z pracownikami
  • znaczenie barier komunikacyjnych
  • ocena a opis zachowania w komunikacji szefowskiej
  • stanowisko vs. interes w komunikacji z pracownikiem
  • pytania, które zachęcają do dialogu
 • Okresowa rozmowa oceniająca
  • proces oceniania - mechanizmy i pułapki
  • przygotowanie do rozmowy oceniającej
  • algorytm rozmowy oceniającej
  • błędy popełniane przez kierowników w trakcie rozmowy oceniającej
  • radzenie sobie z trudnymi emocjami oraz zastrzeżeniami ocenianego
 • Motywacyjny i rozwojowy wymiar delegowania
  • co i komu delegować?
  • algorytm rozmowy delegującej
 • Rozmowy o charakterze korygującym, dyscyplinującym i dyscyplinarnym
  • algorytm udzielania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
  • algorytm rozmowy korygująco – dyscyplinującej
  • katalog sankcji nieformalnych
  • algorytm prowadzenia rozmowy dyscyplinarnej
  • katalog sankcji formalnych
 • Przekazywanie trudnych wiadomości – komunikacja w sytuacji zwolnień
  • algorytm rozmowy ze zwalnianym pracownikiem
  • informowanie pracowników pozostających w firmie o planowanych zwolnieniach
  • radzenie sobie ze stresem i napięciem własnym oraz zwalnianego pracownika

Wymagania wstępne

Brak formalnych wymagań wstępnych.

Metoda szkolenia

Warsztat:

 • analiza studium przypadku
 • symulacje - odgrywanie ról
 • analiza fragmentów filmów
 • praca nad konkretnymi problemami, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu zawodowym lub osobistym
 • praca w grupach
 • dyskusje, wymiana doświadczeń
 • udzielanie informacji zwrotnych

Czas trwania szkolenia

2 dni

Poziom szkolenia

Zaawansowany