Zarządzanie potencjałem własnym i innych (z profilem Insights Discovery)

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy szkolenia rozwijają świadomość swoich mocnych stron oraz obszarów rozwojowych, które wpływają na ich skuteczność działania w relacjach w klientem wewnętrznym i zewnętrznym. Cele szczegółowe szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat cech charakterystycznych, talentów i ograniczeń 4 stylów naszego codziennego funkcjonowania
 • trening umiejętnościrozpoznawania w zachowaniach rozmówców cech charakterystycznych dla poszczególnych preferencji poznawczych
 • budowanie przekonania, że adaptacja i akomodacja w odniesieniu do preferencji poznawczych innych ludzi jest podstawą budowania dobrych relacji
 • otrzymanie raportu pokazującego indywidualny styl działania (19-stronnicowy w wersji podstawowej, 39-stronicowy przy pełnym profilu)

Realizacja

Respondenci przed szkoleniem wypełniają online kwestionariusz składający się z 25 zestawów określeń, na podstawie których generowany jest indywidualny profil.

Kto powinien uczestniczyć

Kurs przeznaczony dla pracowników na każdym szczeblu organizacji. W formule zamkniętej może realizować cele związane z integracją zespołu.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Zrozumienie siebie i innych - kluczem do efektywnej pracy zespołowej
 • Siła percepcji, czyli dlaczego mamy problemy w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Postawy i preferencje poznawcze – źródło naszego profilu poznawczego
  • Postawy: introwersja i ekstrawersja - ekstrawersja - sposób w jaki przeżywamy bodźce wewnętrzne
   i zewnętrzne
  • Funkcje racjonalne: myślenie i uczucia - sposób w jaki oceniamy i podejmujemy decyzje
  • Funkcje irracjonalne: doznania i intuicja – sposób w jakim przyjmujemy i przetwarzamy informacje
 • Energie kolorystyczne Insights, czyli style poznawcze w jakich funkcjonujemy w środowisku pracy – charakterystyka
  • Ognisty czerwony
  • Słoneczny żółty
  • Kojący zielony
  • Chłodny niebieski
 • Profil indywidualny Insights Discovery
  • Twoja preferowana energia – powiązania między mocnymi i ewentualnymi słabymi stronami
  • Grafy Insights, czyli analiza bieżącej dynamiki energii psychologicznych
 • Rozpoznawanie stylów poznawczych w kontaktach zawodowych
  • 4 obszary rozpoznawania stylów funkcjonowania
  • Rozwinięcie skutecznych strategii interpersonalnych, czyli jak się dopasować w komunikacji
   i współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Potencjał zespołu w oparciu o stylu poznawcze

Czym jest profil Insights Discovery?

Profil Indywidualny Insights Discovery® jest licencjonowanym narzędziem wspomagającym rozwój indywidualny. Dokument ten jest doskonałym wsparciem dla ludzi w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy. By otrzymać profil, respondent wypełnia kwestionariusz składający się z 25 zestawów określeń. Wynikiem jest wielostronicowy raport, który daje możliwość dokładnego zrozumienia stylu funkcjonowania respondenta, oraz jego wpływu na relacje interpersonalne zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Model Insights Discovery zakłada, że każdy człowiek jest niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania. Profil uczy rozpoznawać i doceniać różnice w tym zakresie. Każdy Profil zawiera rozdział Podstawowy, który opisuje respondenta w kategoriach stylu funkcjonowania, mocnych i potencjalnych słabych stron, wartości wnoszonych do zespołu, stylu komunikowania się, nieuświadomionych aspektów wizerunku, typu antagonistycznego i wskazówek dotyczących dalszego rozwoju. Wiedza zawarta w Rozdziale Podstawowym może być poszerzona o treści dodatkowych rozdziałów Profilu, które doskonale wspierają rozwój indywidualny pracownika w konkretnych, specyficznych obszarach.

Wymagania wstępne

Brak formalnych wymagań wstępnych.

Metoda szkolenia

Warsztat:

 • analiza studium przypadku
 • symulacje - odgrywanie ról
 • praca w grupach
 • dyskusje, wymiana doświadczeń
 • udzielanie informacji zwrotnych
 • analiza fragmentów filmów
 • praca nad konkretnymi problemami, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu zawodowym lub osobistym

Czas trwania szkolenia

2 dni

Poziom szkolenia

Średni